Bieden onder gesloten omslag - hoe werkt het

ALGEMEEN

Een bieding onder gesloten omslag is een verkoopformule, die kan ingeroepen worden wanneer meerdere kandidaat-kopers bereid zijn de vraagprijs of een bedrag hoger dan de vraagprijs te bieden.
Dit betreft een vrijwillige biedingsprocedure.
In overleg met de eigenaar-verkoper wordt een bieding onder gesloten omslag georganiseerd, waarbij de kandidaat-kopers de mogelijkheid hebben voorafgaand het onroerend goed te bezichtigen.
Het tijdstip en de plaats van de bieding onder gesloten omslag worden vooraf bekend gemaakt.
De eigenaar-verkoper behoudt steeds de vrijheid om een bod al dan niet te aanvaarden.

DE VOORWAARDEN VOOR HET UITBRENGEN VAN EEN BOD

Zowel meerderjarige natuurlijke personen die handelingsbekwaam zijn als rechtsgeldig vertegenwoordigde rechtspersonen kunnen een geldig bod onder gesloten omslag uitbrengen.

BEZOEKMOMENT

Een bezoekmoment is mogelijk na afspraak met onze makelaar.
De kandidaat-koper ontvangt alle nodige informatie aangaande het onroerend goed en kan het verkoopdossier consulteren op de website www.verdegemvastgoed.be

DE PRIJS

De vraagprijs die in de publiciteit van het betrokken onroerend goed wordt weergegeven is een uitnodiging tot onderhandelen. Een bod kan uitgebracht worden onder, op of boven deze prijs.
Het is uiteindelijk steeds de verkoper die bepaalt aan wie en voor welke prijs hij wil verkopen.

HET UITBRENGEN VAN EEN BOD

Biedingen dienen uitgebracht te worden door middel van een biedingsdocument dat ter beschikking wordt gesteld door onze makelaar.
Een bod dient een vast bedrag en bepaald bedrag te vermelden.
Biedingen waarbij een bepaald bedrag bovenop het hoogste bod wordt geboden (bijvoorbeeld ‘het hoogste bod +1€) zijn nietig en zullen niet in overweging worden genomen.
Biedingen dienen ten definitieve titel en zonder opschortende voorwaarde worden geplaatst.
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt geacht voor zichzelf te kopen, commandverklaring is niet toegestaan.
De schriftelijke biedingen dienen bezorgd te worden aan onze malelaar, uiterlijk binnen een vooraf bepaalde datum en worden opengemaakt door de makelaar in samenspraak met de eigenaar-erkoper.
Indien meerdere identieke hoogste biedingen zijn, zal aan de betrokken kandidaat-kopers gevraagd worden uiterlijk tegen een nieuw bepaald moment een hoger schriftelijk bod onder gesloten omslag uit te brengen. Indien de biedingen opnieuw identiek zijn, wordt de procedure hernomen tot er een uniek hoogste bod is.
Elke kandidaat-koper zal op de hoogte worden gebracht door onze makelaar of zijn bod al dan niet werd aanvaard door de eigenaar-verkoper en dit uiterlijk op de vervaldag van zijn of haar bod.
Door het uitbrengen van een bod én de schriftelijke aanvaarding ervan door de eigenaar-verkoper komt de verkoopovereenkomst rechtstreeks tot stand tussen de eigenaar-verkoper en de kandidaat-koper.

DE VERBINTENISSEN VAN DE KANDIDAAT-KOPER

Elk uitgebracht bod is onherroepelijk en bindend gedurende 10 kalenderdagen vanaf het moment van het uitbrengen van het bod onder gesloten omslag.
Iedere kandidaat-koper blijft gehouden aan zijn bod gedurende deze termijn van 10 kalenderdagen, ook indien zijn bod wordt overtroffen en ongeacht de aanvaarding van een hoger bod door de verkoper.
Indien de verkoper een bod aanvaardt binnen deze termijn van 10 kalender dagen, dient de onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend te worden waarbij een voorschot van 10% van de geboden prijs wordt betaald, en dit binnen de 14 kalenderdagen na de aanvaarding van het bod.
Bij niet-betaling van het voorschot van 10% van de geboden prijs binnen de vermelde termijn van 14 kalenderdagen wordt de overeenkomst tot aankoop van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden ten laste van de in gebreke blijvende kandidaat-koper, onverminderd het recht van de verkoper om een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de geboden prijs te vorderen vanwege de in gebreke blijvende kandidaat-koper.

DE AANVAARDING VAN DIT REGLEMENT

Door het uitbrengen van een bod aanvaardt iedere kandidaat-koper onvoorwaardelijk de bepalingen van dit reglement.

PRIVACY

Onze makelaars handelen steeds in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming;

AANSPRAKELIJKHEID

De vastgoedmakelaar kan op verzoek van de verkoper om welke reden ook de biedingsprocedure op elk moment schorsen of stopzetten en kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk.
De bemiddelende vastgoedmakelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige wanprestatie vanwege de kandidaat-koper en/of verkoper.

DIVERSE BEPALINGEN

Een kandidaat-koper mag geen handelingen ondernemen die de goede werking van het moment van bieding onder gesloten omslag verstoren of kunnen verstoren en/of het verloop van de biedingen en de biedingsprocedure op één of andere manier manipuleren of kunnen manipuleren.

GESCHILLEN

Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement.

VRAGEN?

Neem gerust contact op via 0468 29 94 24 (Jan), 09 258 11 44